kwhw.net
当前位置:首页 >> it is BEttEr thAn >>

it is BEttEr thAn

2、原文是:It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied; better to be Socrates dissatisfied...

译:【 最好做 A,而不要做 B 】或【 做 A 比 B 好多了哈 】。 释:主语从句+比较句型,相当于:To do A is better than do B. In the midnight, it's better to fall asleep than stick into the armchair watching TV. 句型特点: 1、可忽视动...

总比什么都没有好,是不是?

than 在传统语法中一直被认为是连词。但在当代语法里,因其在句子里的功能不同,还被认为是介词。即,如果后面接的是句子,than 就是连词,如果是名词性的词或词组就是介词。 在上面的句子中,than 是介词。having to work 是名词性词组(介词后...

当然不能的。这个是固定结构。 used to be 英[ju:zd tu: bi:] 美[juzd tu bi] [释义] 过去是; [例句]He's much heavier than he used to be. 他比过去胖多了。

授之以渔 孔子《论语》中全句如下:诱之以利,晓之以理,动之以情,胁之以威,授之以渔,绳之以法,导之以行,勉之以恒,持之以恒,学之以恒,行之以德,道之以德,齐之以礼,有耻且格.

12.[聚焦句型]It\'s better to do...than(to)do...“干……比干……好”。例如: It\'s better to say too little than(to)say too much.沉默寡言总比夸夸其谈好。 It\'s better to do something than to do nothing.干点事总比不干好。

这句话应该是it‘s better late than never 迟到总比不做强

doing

变美强于变好;但是变好又强于变丑! 希望可以帮助你!满意的话,希望采纳,谢谢!

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.kwhw.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com